Իրազեկում աշխատող քաղաքացիների համար..ավելի քիչ կվճարեք..

Եկամտային հարկը օրենսգրքով սահմանված

կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է: Այս մասին սահմանում է Հարկային օրենսգիրքը։ Եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք: Անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները՝ որպես ֆիզիկական անձինք, եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում միայն անձնական եկամուտների մասով:Հարկման բազայի նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով. Ժամանակահատված Եկամտային հարկի դրույքաչափը 2020 թվականի հունվարի 1-ից 23 տոկոս 2021 թվականի հունվարի 1-ից 22 տոկոս 2022 թվականի հունվարի 1-ից 21 տոկոս 2023 թվականի հունվարի 1-ից 20 տոկոս

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *