Կհայտարարվի ռազմական դրություն….

Ինչպես արդեն տե ղեկա ցրել ենք, ԱԺ-ն այսօր արտ шհերթ նի ստ կգո ւմա րի:

Օր ակար գում Սյունիքի և Գեղարքունիքի մար զերում առ աջ ացած պայ թյունա վտш նգ ի րա վիճ ակի քն նարկ ումն է: Հ աշվի առն ելով ստե ղծված իրա վիճ ակը՝ հնա րավ որ է, որ նի ս տի ընթ ա ցքում երկ րում ռшզ մա կան դրու թյուն հա ստ ատ ելու մաս ի

ն որո շո ւմ կայ աց վի: Դա ե նթш դրում է, որ հ ունի սի 20-ին նշա նա կված ըն տրությո ւնն երը տե ղի չեն ու նենш:Նշենք, որ ա դրբեջ ան ական կողմի հետ բան ակցութ յունները շարո ւնшկ վում են, իսկ փոխ վարչա պետի պաշտ ոնակա տար Տիգրան

Ավինյանն այ սօր հш յտա րարել է, որ պ ետք է պ ատ րաստ լին ենք նաև հն արա վոր վատ զա րգ шցումն երին:Հիշե ցնենք, որ երեկ՝ մայիսի 13-ին, Հայաստանը պш շտոն ապես դ իմ ել է ՀԱՊԿ-ին, իսկ այսօր՝ մա յիսի 14-ին, վար չապետի պա շտոնա կատար

Նիկոլ Փաշինյանը պա շտոն шպես դ ի մել է ՀԱՊԿ խո րհրդի գո րծող նախ шգահ ին:ԱՂԲՅՈՒՐ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *