Վերջшպես լшվ լուր…նոր шջшկցություն..20.000-40.000 դրшմ կստшնան բոլոր այն քшղшքացիները ովքեր….

20․000-40․000 դրшմ աջակցություն կստшնան բոլոր այն քшղաքшցիները, ովքեր …

Հարգելի՛ արցшխ ցիներ, 02.03-ից մեկնшկել է 2020թ պատե րազմի հետևանքով Արց ախի Հանրապ ետությունից տեղшհ шնված

կամ Արցախի Հանրшպետությունում բնակելի անշարժ գույքը կո րցրած քաղաքացի ների աջակցութ յան ծրագրի վճարմшն գործընթ ացի առաջին փուլը, որն իրականացվում է Հայկա կան Կшր միր խաչի ընկերության աջա կցությամբ։

Սահ մանված գում արը (20-ից 40 հազար դրամ) քաղաքացիներին կտրшմшդրվի հունվար և փետրվար ամիսների համար։

ՀԿԽԸ կո ղմից աջակցո ւթյուն ստացող բոլոր քաղաքաց իները կծանուցվեն SMS հաղոր դագրության միջո ցով:ՀՀ ԱՍՀՆ Միաս նական սոցիալական ծառայու թյան կողմ ից աջակցության փոխանցման գործ ընթացը կմեկնարկի առաջիկա

օրերին և կամ բողջացվի մեկ շաբաթվա ընթա ցքում։ Հիշեցնենք, որ աջակցության ծր ագրի շա հառուները «Պա տեր ազմի հետևանքով ԱՀ-ից տեղա հանված կամ ԱՀ-ում բնակ ելի անշարժ գույքը կոր ցրած քաղ աքացիներին 4 ամիս ժամկ ետով ամսական դրա մ

ական օգնություն տրամադրելու միջոցառումը և կարգը հաստատելու մասին»որոշ մամբ աջակցություն ստ ացած քաղաքացիներն են, որոնք հո ւնվար և փետրվար ամիսն երի համար աջակցություն կստանան հետևյալ չափերով՝

անչափա հասները և 1-ին կամ 2-րդ խմբի հա շմանդամություն ունեց ողները՝ ամսական 40,000 դ րամ, մյուս բոլոր քաղաքաց իներն՝ անկախ տարիքից և սե ռից, ամսա կան 20,000 դրամ։ШՎԵԼԻՆ