Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր որոշում է ստորագրել…

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշումներ է ստորագրել, որոնց համաձայն մի շարք պաշտոնայներ տարբեր երկրներ

գործուղումների են մեկնելու։ Փաշինյանի հունիսի 1-ին ստորագրած որոշումներում ասվում է․ « Համաձայն «Կառավա րության կառո ւցվածքի և գործունե ության մասին» Հայաստ անի Հանրապետության օրենքի 7-րդՀանկարծ թաքնված կուսակցականի այդ կարգավիճակով չօժտեմ, որ պետությանը զեկուցելու փոխարեն գա ու զեկուցի, ենթադրենք, այլ երկրների …

հոդվ ածի 5-րդ մասի՝ 1. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանին 2022 թվականի հունիսի 14-ից 18-ը գործուղել Մարոկկոյի Թագավորություն (Մարաքեշ)՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի

կ ողմից կազմակերպվող՝ մեծահասակների կրթությանը նվիրված միջազ գային 7-րդնախարարական համաժողովին (CONFINTEA VII) մասնակցելու ն պատակով: 2. Ժաննա Անդրեասյանի՝ Մարոկկոյի Թագավորություն (Մա րաքեշ) գոր ծուղման օրապահիկի ծախսը և COVID-19 նմուշառումների վճարները կատարել ՀՀ 2022 թվականի պե տական բյուջեով արտա սահմանյան պաշտոնական

գործուղումների համա ր նախատեսված միջոց ների հաշվին: 3. Ընդունել ի գիտություն, որ Ժաննա Անդրեասյանի՝ Մարոկկոյի Թագավորություն (Մարաքեշ) գործուղման ճանապարհածախսը և գիշերակացի ծախսը հոգում է «Դի-Վի-Վի ինթերնեյշնալ»-ի հայաստանյան գրասենյակը: 4. ՀՀ կրթության, գիտության,

մշակույթի և սպորտի նախարարին՝ ապահովել գործուղումից վերադառնալուց հետո եռօրյա ժամկետում Մարոկկոյի Թագավորություն գործուղման արդյունքների մասի ն հաշվետվություն ը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և Հ Հ արտաքին գործե րի նախարարություն ներկայացնելը»:« Համաձայն «Կառավարության

Նիկոլ Փաշինյանի դաշնակիցների շարքերը նոսրացել են․ «Հրապարակ» | Onnet.am կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդված ի 5-րդ մասի՝ 1. ՀՀ տարածքա ին կառավարման և

ենթակառուցվածքների նախարարության երկաթուղային, ջրային և օդային տրանսպորտի քաղաք կանության վարչության փորձագետ Վարդան Չիլինգարյանին 2022 թվականի հունիսի 6-8-ը գործուղել Ռուսաստանի Դաշնություն

(Մոսկվա)՝ Տրա նսպորտի և ենթակառուցվածքներիխորհրդատվական կոմիտեի քաղա քացիական ավիացիայի ենթահանձնաժողովի 27-րդ նիստին և Քաղաքացիական ավիացիայի ենթահանձնաժողովի փո րձագիտական 16-րդ հանդիպմա նը մասնակցելու նպատա կով: 2. Վարդան Չիլինգարյանի՝ Ռուսաստանի Դաշնություն (Մոսկ վա) գործուղման հետ կապված

ծախսերը կատարել ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջե ով արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումների համար նախատեսված միջոցների հաշվին: 3. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակա ռուցվածքն երի նախարարին`

ապահովել գործուղումից վե րադառնալուց հետո եռօրյա ժամկետումՎարչապետը միջնորդել է զինվորական բարձր կոչումներ շնորհելուՌուսաստանի Դաշնություն գործուղման արդյունքների մասին հաշ վետվությունը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ներկայացնելը»: Հունիսի 2-ի որոշումներում ասվում է․ « Ղեկավարվելո «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասով` 1. ՀՀ շ րջակա միջավայրի նախ արարի տեղակալ Գայանե Գաբրիելյանին 2022 թվականի հունիսի 12-ից 17-ը գործուղել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն (Բոնն)՝ ՄԱԿ-ի

«Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի, Կիոտոյի արձանագրության և Փարիզի համաձայնագրի կողմերի և դիտորդ պետությունների, գիտական և

տեխնոլոգիական խորհրդատվության օժանդակ մարմնի (SBSTA) և իրականացման համար օժանդակ մարմնի (SBI) 56-րդ նստաշրջանին մասնակցելու համար․ 2. Ընդունել ի գիտություն, որ գործուղման բոլոր ծախսերը կատարվելու են հրավիրող կողմի հաշվին։ 3. ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարին` ապահովել գործուղումից

վերադառնալուց հետո եռօրյ ա ժամկետում Գերմանիայի Դաշն ային Հանրապե տություն գործուղման արդյունքների մասին հաշվետվությունը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և ՀՀ արտաքին գոր ծերի նախարարությու ն ներկայացնելը»․ «Համաձայն «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝ 1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակո ւյթի և

Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել — YouTubeսպորտի նախարարութ ան արտաքին կապե րի և սփյուռքի վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետ Մերի Բադալյանին 2022 թվականի հունիսի 12-14-ը

գործուղել Ֆրանսիայի Հանրապետություն (Ստրասբուրգ)` ԵԽ սպորտի մասին ընդլայնված մասնակի համաձայնագրի ղեկ ավար խորհրդի նիստին և

խորհրդատվական կոմիտեի համատեղ նիստին մասնակցելու նպատակով․ 2. Մերի Բադ ալյանի՝ Ֆրանսիայի Հանրապետություն (Ստրասբուրգ) գործուղման ծախսերը կատարել ՀՀ 2022 թվ ականի պետական բյուջեով արտասա ն, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին՝ ապահովել գործուղումից վերադառնալուց հետո եռօրյա ժամկետու մ Ֆրանսիայի Հանրապետություն գործուղման արդյունքների մասին հաշվետվությունը ՀՀ

վարչապետի աշխատակազմ և ՀՀ արտ աքին գործերի նախարարություն ներկայացնելը»: Հունիսի 3-ի որոշում անի Հա նրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասով՝ 1. ՀՀ էկոնոմիկա յի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի ն ախագահ Սի սիան Պօղոս եանին և ՀՀ էկ ոնոմիկայի նախար արության զբոսաշրջության կոմիտեի միջազգային համագործակցության վարչության պետ Սոնա Հովհաննիսյանին 2022 թվականի հունիսի 6-8-ը գործուղել Սաուդյան Արաբիայի Թագավորություն (Ջիդդա)՝ ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության Գործադիր խորհրդի 116-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով․ 2.

Սիսիան Պօղոսեանի և Սոնա Հովհաննիսյանի՝ Սաուդյան Արաբիայի Թագավորություն (Ջիդդա) գործուղման հետ կապված ծախսերը կատարել ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումների համար նախատեսված միջոցների հաշվին: 3. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարին՝ ապահովել գործուղումից վեր ադառնալուց հետո եռօրյա ժամկետում՝ Սաուդյան Արաբիայի Թագավորություն

գործուղման արդյունքների մասին հաշվետվությունը ՀՀ վարչապետի աշխատակ զմ և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ներկայացնելը»: «Հիմք ընդունելով «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝ 1․ ՀՀ էկո նոմիկայինախարարության որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության պետ Ժաննա Զաքարյանին և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ Նաիրա Վարդանյանին 2022 թվ ականի հունիսի 6-7-ը գ ործուղել Ռուսաստանի Դաշնություն (Մոսկվա)՝

«Նիկոտին պարուն ակող արտադրանքի մասին տեխնիկական կանոնակա րգ» ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակա րգի մշակման աշխատանքային խմբ ի նիստին մասնակցելու նպատակով․ 2. Ժաննա Զաքարյանի և Նաիրա Վարդանյանի՝ Ռուսաստանի Դաշնութ յուն (Մոսկվա) գործ ուղման հետ կապված ծախսերը կատարել ՀՀ 2022 թվականի պետա ան բյուջեով արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումների համար

նախատեսված միջոցների հաշվին․ 3․ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին` ապահովել գործուղումից վերադառնալուց հետո եռօրյա ժամկետում Ռուսաստանի Դաշնություն գործուղման արդյունքների մասին հաշվետվությունը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և ՀՀ արտաքին գործերի

նախարարություն ներկայաց նելը»։«Համաձայն «Կա ռավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` 1. ՀՀ տարա ծքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանին 2022 թվականի հունիսի 13-15-ը գործուղել Ռուսաստ անի Դաշնություն (Սանկտ Պետերբուրգ)` «Պետությունմասնավոր գործընկե րությունը հանուն

Հանկարծ թաքնված կուսակցականի այդ կարգավիճակով չօժտեմ, որ պետությանը զեկուցելու փոխարեն գա ու զեկուցի, ենթադրենք, այլ երկրների …

ԵԱՏՄ+ երկրներում կայուն զարգացման ապահովման» խորագրով միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով։ 2. Արմեն Սիմոնյանի ՝ Ռուս աստանի Դաշնություն (Սանկտ Պետերբո ւրգ) գործուղման հետ կապված ծախսերը կատարել ՀՀ 2022 թվականի պե տական բյուջեով արտաս ահմանյան պաշտոնական գործուղումների համար

նախատեսված միջոցների հաշվին․ 3. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախա րարին` ապահովել գործուղումից վ երադառնալուց հետո եռօրյ ա ժամկետում Ռու սաստանի Դաշնություն գործուղման արդյունքների մասին հաշվետվությունը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և ՀՀ արտաքին գործերի ն ախարարությ ուն ներկայացն ելը»․ «Ղեկավարվե լով «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասով և հիմք ընդունելով ՀՀ կ առավարության 2005 թ վականի

դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշումը՝ 1. ՀՀ վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյան ին 2022 թվականի հունիսի 6-ից 10-ը ներառյալ գ ործուղել Թու րքմենստան (Աշգաբադ)՝ երկկողմ և տարածաշրջանային տնտեսական համագործակ ցության ծրագրերի քննարկ ման նպատակով:․ 2. Արտաշես Թումանյանի՝ Թուրքմե նստան (Աշգաբադ) գործուղման ծախ սերը կատարել ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով ՀՀ վարչապետի

աշխատակազմի պահպանման ծախսերում արտաքին գործուղումների համար նախատեսված միջոցների հաշվին: 3. ՀՀ վարչապետի խորհրդականին՝ գործուղումից վերադառնալուց հետո եռօրյա ժամկետում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել Թուրքմենստան գործուղման արդյունքների մա ին հաշվետվություն».